Verklaring Privacy met gebruik van Zoom

We geven geen informatie van jou aan Zoom, zoals jouw e-mailadres. Ook nemen we de sessies niet op. We sturen jou een uitnodiging via een externe link, buiten Zoom om, en geef geen informatie van jou aan Zoom. We raden je aan om een eigen inlog te maken voor Zoom, en niet in te loggen via bijvoorbeeld je Facebook account. In dat laatste geval kan Zoom gebruik maken van gegevens over jou die het van Facebook krijgt. Realiseer je dat jouw loginnaam wel zichtbaar wordt voor de andere deelnemers.

Om de privacy te garanderen maken we gebruik van het volgende:

 1. Deelnemers komen eerst in een wachtkamer alvorens enkel op naam te worden toegelaten in de ‘MainRoom’
 2. Deelnemers kunnen niet zonder wachtwoord op een random Meeting ID inbreken in onze bijeenkomst
 3. Achteraf wordt de Meeting gedelete.

Je kunt zelf kiezen om rechtstreeks via de link in de wachtkamer te komen of via de Meeting ID met gebruik making van het wachtwoord.

Net als andere websites, gebruikt Zoom cookies om zijn diensten te analyseren en verbeteren (Google Analytics) en om bijvoorbeeld gepersonaliseerde advertenties aan te bieden (Google Ads). Ben je hier niet van gediend? Pas dan je cookie-instellingen aan, dit doe je onderaan de homepage. Zij verkopen deze informatie niet aan derden. Als je Zoom cliënt gebruikt, de app die opent als je mijn uitnodiging volgt, is de communicatie encrypted (versleuteld).

Algemene Voorwaarden

 • Mannengroep.nl zal zijn kennis en ervaring zo goed mogelijk inzetten voor zijn deelnemers.
 • Mannengroep.nl acht zich verantwoordelijk voor een goede uitvoering van de activiteit, conform de met de deelnemers gemaakte afspraken.
 • Mannengroep.nl zal met kennis en informatie over de deelnemers uiterst zorgvuldig omgaan. Alle door hem of zijn deelnemers ter beschikking gestelde informatie zal door Mannengroep.nl als vertrouwelijk behandeld worden. Slechts met toestemming van de deelnemer zullen herkenbare gegevens van deelnemer naar buiten worden gebracht.
 • Copyright en eigendomsrecht van verstrekt cursusmateriaal berust bij Mannengroep.nl.
 • Indien Mannengroep.nl werkt op de locatie worden de voor de activiteiten redelijkerwijs noodzakelijke faciliteiten ter beschikking gesteld.
 • Mannengroep.nl brengt bij sessies 100% van het bedrag bij aanmelding in rekening bij de deelnemer tenzij dit nadrukkelijk staat vermeld. Betalingen gebeuren online via Ideal of Paypal.
 • Deelnemers hebben na aanmelding op een activiteit 3 dagen bedenktijd. Binnen deze termijn kunnen zij deelname annuleren, zonder opgaaf van redenen. Deze termijn eindigt zodra de uitvoering van de activiteit van start is gegaan.
 • Als om welke reden dan ook deelname aan een activiteit door de deelnemer wordt geannuleerd met een termijn van: A.(langer dan) een week voor aanvang van de activiteit betaalt de deelnemer aan Mannengroep.nl een bedrag van 50% van het totaalbedrag. B. een week of een kortere termijn voor aanvang van de activiteit, betaalt de deelnemer aan Mannengroep.nl een bedrag van 100%.
 • In geval van overmacht is Mannengroep.nl gerechtigd tijd, locatie en begeleider van een activiteit te wijzigen, in goed overleg met de deelnemers
 • Mocht door overmacht aan de kant van Mannengroep.nl een activiteit geen doorgang kunnen vinden, dan worden alle betaalde bedragen binnen veertien dagen teruggestort.

Privacyregelement

Definities
Reglement: dit privacyreglement;
Privacywetgeving: Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
Deelnemer: de persoon aan wie de dienst wordt verleend.
Mannengroep.nl is gelijk aan diensten verleent door de persoon William Wilson of Kees Boekschoten

Toelichting op het Reglement
Mannengroep.nl mag de gegevens die aan haar verstrekt worden, niet zonder meer verwerken. De Privacywetgeving is bedoeld om de privacy van personen te beschermen. Door deze wetgeving wordt het toegestane gebruik van persoonsgegevens door anderen beperkt. Op grond van deze wet heeft Mannengroep.nl de plicht om haar deelnemers:

 • op de hoogte te stellen van de wijze waarop en het doel waarmee gegevens door Mannengroep.nl worden verwerkt;
 • te melden wie de gegevens kunnen inzien;
 • voor het verwerken van bepaalde gegevens toestemming te vragen.

Mannengroep.nl vindt privacy belangrijk. Daarom geeft Mannengroep.nl in dit Reglement een toelichting op hoe zij met gegevens omgaat, wat het doel is van het gebruik daarvan en voor de verwerking van welke gegevens Mannengroep.nl expliciet om toestemming moet vragen.

De persoonsgegevens die Mannengroep.nl gebruikt en het doel van het gebruik
Mannengroep.nl verwerkt (mogelijk) persoonsgegevens van klanten. Mannengroep.nl verzamelt geen cookies of IP-adressen via de website, en verzamelt ook geen NAW-gegevens of emailadressen ten behoeve van nieuwsbrieven. Mannengroep.nl verzamelt naam, e- mailadres; als je door Mannengroep.nl begeleid wordt: gegevens over jouw situatie. De gegevens over jouw situatie worden alleen verwerkt wanneer we niet zonder deze gegevens de dienst (begeleiding) kunnen leveren. De persoonsgegevens stellen ons in staat om:

 • de overeenkomst die klanten met Mannengroep.nl sluiten financieel en administratief te kunnen afhandelen
 • onze diensten te kunnen leveren;
 • klanten te kunnen bereiken als dat nodig is;
 • om onze dienstverlening verder te ontwikkelen/te optimaliseren.

Verstrekking persoonsgegevens aan derden
Mannengroep.nl verstrekt geen persoonsgegevens aan personen of bedrijven buiten de organisatie van Mannengroep.nl, tenzij:

 • dat verplicht is door een wettelijk voorschrift;
 • dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van een overeenkomst die Mannengroep.nl met klant heeft gesloten;
 • de deelnemer daarvoor toestemming heeft gegeven.

Plichten/beveiligde toegang/geheimhouding/bewaartermijn
Mannengroep.nl verwerkt persoonsgegevens uitsluitend overeenkomstig de wet. Dit houdt (onder meer) in dat de gegevens alleen worden verwerkt voor het doel waarvoor ze verkregen worden en op een behoorlijke/zorgvuldige wijze overeenkomstig de wet en dit Reglement.
Persoonsgegevens kunnen enkel en alleen door personeel van Mannengroep.nl worden ingezien, en door de verwerker van onze financieel/administratieve gegevens.
Alle persoonsgegevens worden door Mannengroep.nl beveiligd tegen onbevoegde toegang. De beveiliging bestaat uit een persoonlijk wachtwoord van de betrokkenen.Mannengroep.nl heeft technische maatregelen genomen om het door haar gebruikte systeem te beveiligen tegen inbreuken van buitenaf overeenkomstig de wet.

Rechten van betrokkenen

 • Recht op informatie: het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van verwerkt worden en met welk doel;
 • Inzagerecht: het recht op inzage en afschrift van die gegevens voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad;
 • Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens. Aan het recht om (gedeeltelijke) verwijdering van gegevens te vragen, kan alleen tegemoet gekomen worden als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens niet op grond van een wettelijke regeling bewaard dienen te blijven;
 • Het recht van verzet: het recht om zich in bepaalde gevallen tegen de verwerking van gegevens te verzetten.

Wie gebruik wil maken van deze rechten, kan dit per email laten weten aan contact@mannengroep.nl. Als we het verzoek moeten afwijzen, leggen we uit waarom. Een reden kan zijn dat het dossier informatie bevat die van belang is of kan zijn voor anderen. Binnen één maand na ontvangst van het verzoek volgt bericht van Mannengroep.nl. Ook bij klachten over de wijze van verwerking van persoonsgegevens kan contact worden opgenomen met Mannengroep.nl.